Cơ hội nghề nghiệp

Join Work With Us 

           We are a manufacturer of cosmetics and a professional in branding, Whose business aims to add values to the products with the success of our customers as the ultimate goal. We have gained cooperation from the leading cosmetic manufacturers in Japan, e.g. I.T.O LABORATORY CO., LTD., and FUJI - SANGYO CO., LTD. We are also a core member of Thai Cosmetic Manufacturers Association. 

           Working seriously and attentively in every step along with a good mood management, we are mentally ready to serve and care for quality always in order to work together efficiently and contrive to success for the team. Hence, Quality Plus have achieved a fast and robust growth rate of over 200% during 2012 – 2013. Additionally, it will move forward as a leader specializing in manufacturing skin care products,

           The success of the organization is not measured by merely numbers, there must be learning to no end along with opportunities to pay back to the society. Let us here become the center of qualified personnel in all aspects for sustainable happiness and success..

Job Description

-           ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิตตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของงาน  Mixing
          Job Qualification   
-           อายุ  18 – 30 ปี  (ไม่จำกัดเพศ)
-           จบการศึกษา มัธยมศึกษา ปีที่ 6  หรือ ปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-           มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน
-           มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว
-           มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  รักความก้าวหน้า
Welfare

-           กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
-           ประกันชีวิตจากอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ (AIA)
-           ประกันสังคม
-           Performance Bonus ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและผลงานของผู้ปฏิบัติ
-           ชุดยูนิฟอร์มของทางบริษัทฯ
-           เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
-           สนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษา
-           ตรวจสุขภาพประจำปี
-           วันหยุดพักผ่อนประจำปี
-           ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

Working Day

            ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.30 น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

Contact Information

-           MR.WEERAGUN PREMPRANEE  (HR OFFICER)
-           0828477887 Mobile
-           WEERAGUN.P@QUALITYPLUS.CO.TH
-           LINE ID    p.weeragun     

Job Description :

     -          การวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     -          วางแผนการลงสื่อโฆษณาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     -          วางแผนออกงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     -          จัดเตรียมเครื่องมือส่งเสริมการขาย เช่น สื่อโฆษณา, Video, Presentation
     -          วางแผนเรื่องการออกสินค้าใหม่
     -          วางแผน Concept ของสินค้าใหม่
     -          ติดต่อประสานงานกับบริษัทฯคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     -          วางแผนกลยุทธ์การขายให้ Beauty Advisor ประจำบูธใน King Power
     -          ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ            
        

Job Qualification :

     -           อายุ 20 – 25 ปี
     -          จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
     -          เป็นผู้มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงานและมีใจรักในงานบริการ
     -          เป็นผู้มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่ดี
     -          เป็นผู้ที่มีทักษะในการนำเสนองานและมีไหวพริบที่ดีในการตอบคำถาม
     -          เป็นผู้ที่มีทัศนะคติที่ดีในธุรกิจเครื่องสำอางและสามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร
     -          มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Outlook , Word , Excel , Power Point
     -          สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
     -          มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  รักความก้าวหน้า

Welfare :

     -          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
     -          ประกันชีวิตจากอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ (AIA)
     -          ประกันสังคม
     -          Performance Bonus ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและผลงานของผู้ปฏิบัติ
     -          ชุดยูนิฟอร์มของทางบริษัทฯ
     -          เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
     -          สนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษา
     -          ตรวจสุขภาพประจำปี
     -          วันหยุดพักผ่อนประจำปี
     -          ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

Working Day :

          ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.30 น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

Contact Information :

     -          MR.WEERAGUN PREMPRANEE  ( HR OFFICER )
     -          082-8477887 Mobile
     -          WEERAGUN.P@QUALITYPLUS.CO.TH

                             
Job Description :

     -          ดูแลประสานงานลูกค้าที่เข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องสำอางของทางบริษัทฯ
     -          นำเสนอผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องสำอางของทางบริษัทฯ
     -          วางแผนการทำงานและประสานงาน พร้อมทั้งควบคุมดูและกระบวนการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางบริษัทฯ

Job Qualification :

     -          อายุ 20 – 25 ปี
     -          จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
     -          เป็นผู้มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงานและมีใจรักในงานบริการ
     -          เป็นผู้มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่ดี
     -          เป็นผู้ที่มีทักษะในการนำเสนองานและมีไหวพริบที่ดีในการตอบคำถาม
     -          เป็นผู้ที่มีทัศนะคติที่ดีในธุรกิจเครื่องสำอางและสามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร
     -          มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Outlook ,Word,Excel,Power Point
     -          สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
     -          มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  รักความก้าวหน้า

Welfare :

     -          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
     -          ประกันชีวิตจากอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ (AIA)
     -          ประกันสังคม
     -          Performance Bonus ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและผลงานของผู้ปฏิบัติ
     -          ชุดยูนิฟอร์มของทางบริษัทฯ
     -          เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
     -          สนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษา
     -          ตรวจสุขภาพประจำปี
     -          วันหยุดพักผ่อนประจำปี
     -          ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

Working Day :

          ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.30 น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

Contact Information :

     -          MR.WEERAGUN PREMPRANEE  (HR OFFICER)
     -          082-8477887 Mobile
     -          WEERAGUN.P@QUALITYPLUS.CO.TH

                                            

Job Description :

     -          ควบคุมวางแผนการสั่งซื้อ การจัดตารางเวลาการทำงานและการส่งมอบสินค้า
     -          วางแผนการการผลิต ควบคุมแผนการผลิตและคิดการลดต้นทุน
     -          แก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษางานด้านฝ่ายผลิตทุกขั้นตอน
     -          ดูแลเรื่องความปลอดภัยในกระบวนการทำงาน

Job Qualification :

     -          อายุ  27-35 ปี
     -          ประสบการทำงาน 5 ปีขึ้นไปตามสายงานผลิต
     -          จบปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง / MBA ปริญญาโท
     -          เป็นผู้มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่ดี
     -          เป็นผู้ที่มีทักษะในการนำเสนองานและมีไหวพริบที่ดีในการตอบคำถาม
     -          เป็นผู้ที่มีทัศนะคติที่ดีในธุรกิจเครื่องสำอางและสามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร
     -          มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Outlook ,Word ,Excel ,Power Point
     -          สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
     -          มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  รักความก้าวหน้า

Welfare :

     -          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
     -          ประกันชีวิตจากอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ (AIA)
     -          ประกันสังคม
     -          Performance Bonus ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและผลงานของผู้ปฏิบัติ
     -          ชุดยูนิฟอร์มของทางบริษัทฯ
     -          เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
     -          สนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษา
     -          ตรวจสุขภาพประจำปี
     -          วันหยุดพักผ่อนประจำปี
     -          ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

Working Day :

          ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.30 น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

Contact Information :

     -          MR.WEERAGUN PREMPRANEE  (HR OFFICER)
     -          082-8477887 Mobile
     -          WEERAGUN.P@QUALITYPLUS.CO.TH

                                            

Job Description :

     -          สร้างสรรค์และออกแบบผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
     -          ประสานงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
     -          นำเสนองานด้านการออกแบบที่นิยมในปัจจุบันเพื่อสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น

Job Qualification :

     -          อายุ 23 – 30 ปี
     -          จบปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
     -          เป็นผู้มีทักษะในงานศิลปะและสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
     -          มีประสบการณ์ในการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ปีขึ้นไป
     -          เป็นผู้มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่ดี
     -          เป็นผู้ที่มีทักษะในการนำเสนองานและมีไหวพริบที่ดีในการตอบคำถาม
     -          เป็นผู้ที่มีทัศนะคติที่ดีในธุรกิจเครื่องสำอางและสามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร
     -          มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Outlook , Photoshop , illustrator
     -          สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
     -          มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  รักความก้าวหน้า

Welfare :

     -          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
     -          ประกันชีวิตจากอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ (AIA)
     -          ประกันสังคม
     -          Performance Bonus ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและผลงานของผู้ปฏิบัติ
     -          ชุดยูนิฟอร์มของทางบริษัทฯ
     -          เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
     -          สนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษา
     -          ตรวจสุขภาพประจำปี
     -          วันหยุดพักผ่อนประจำปี
     -          ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

Working Day :

          ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.30 น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

Contact Information :

     -          MR.WEERAGUN PREMPRANEE  (HR OFFICER)
     -          082-8477887 Mobile
     -          WEERAGUN.P@QUALITYPLUS.CO.TH

                                             

Job Description :

     -          ดูแลควบคุมกระบวกการผลิตพร้อมวางแผนการทำงานให้กับฝ่ายโรงงาน
     -          วางแผนและจัดเตรียมกำลังพลให้พร้อมต่อแผนการผลิต
     -          สามารถแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานด้าน Production ได้ครบถ้วนทุกกระบวนการผลิต
     -          เป็นผู้ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับแผนการผลิตของบริษัทฯ

Job Qualification :

     -          อายุ 23 – 30 ปี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
     -          จบปริญญาตรีสาขาอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ในกรณีที่ไม่ได้จบตรงหลักสูตรจะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้าน Production Plan ไม่ต่ำกว่า 3 – 5 ปี )
     -          มีความรู้และความเข้าใจในระบบการทำงานโรงงานเป็นอย่างดี
     -          มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Outlook ,Word,Excel,Power Point
     -          สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
     -          มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  รักความก้าวหน้า

Welfare :

     -          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
     -          ประกันชีวิตจากอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ (AIA)
     -          ประกันสังคม
     -          Performance Bonus ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและผลงานของผู้ปฏิบัติ
     -          ชุดยูนิฟอร์มของทางบริษัทฯ
     -          เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
     -          สนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษา
     -          ตรวจสุขภาพประจำปี
     -          วันหยุดพักผ่อนประจำปี
     -          ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

Working Day :

          ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.30 น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

Contact Information :

     -          MR.WEERAGUN PREMPRANEE  (HR OFFICER)
     -          082-8477887 Mobile
     -          WEERAGUN.P@QUALITYPLUS.CO.TH

                                            
      

Job Description :

     -          วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์และลูกค้า
     -          เป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
     -          ควบคุมงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรพร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

Job Qualification :

     -          อายุ 23 – 30 ปี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
     -          จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ในกรณีที่ไม่ได้จบหลักสูตร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจะต้องมีประสบการณ์การ
                 ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง อย่างน้อย 2 ปี)
     -          มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP, HACCP, HALAL, ISO อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมด จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
     -          มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Outlook ,Word,Excel,Power Point
     -          สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
     -          มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  รักความก้าวหน้า

Welfare :

     -          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
     -          ประกันชีวิตจากอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ (AIA)
     -          ประกันสังคม
     -          Performance Bonus ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและผลงานของผู้ปฏิบัติ
     -          ชุดยูนิฟอร์มของทางบริษัทฯ
     -          เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
     -          สนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษา
     -          ตรวจสุขภาพประจำปี
     -          วันหยุดพักผ่อนประจำปี
     -          ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

Working Day :

          ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.30 น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

Contact Information :

     -          MR.WEERAGUN PREMPRANEE  ( HR OFFICER )
     -          082-8477887 Mobile
     -          WEERAGUN.P@QUALITYPLUS.CO.TH

                             ติดต่อฝ่ายบุคคล

    บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20
ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
    โทร    :  02-565-5985-7
แฟกซ์  :  02-565-5724
    มือถือ  :  (+66)-98-289-1783
    E-mail  :  tewan@qualityplus.co.th
    Line-id  :  Hrqpai